Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę

Umowy o świadczenie usług zawierane z osobami fizycznymi mogą być w określonych okolicznościach uznane za umowę o pracę. W takiej sytuacji obowiązki stron umowy będą definiowane przepisami Kodeksu Pracy. Prawo pracy jest oddzielną gałęzią prawa i ma przede wszystkim na celu ochronę praw pracownika. Dlatego zawierając umowę cywilnoprawną z osobą fizyczną należy zwrócić uwagę, czy nie występują w niej cechy konstytutywne dla stosunku pracy. Szczególną uwagę poświęcić… Read More »

Brak numeru PESEL a zawieszenie postępowania – rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego (III CZP 137/13)

Sąd Najwyższy Uchwałą w składzie 3 sędziów (Uchwała z dnia 26 lutego 2014 r.) rozstrzygnął następujące zagadnienie prawne: Czy w wypadku niewskazania przez powoda przed rozprawą na wezwanie sądu danych pozwalających sądowi na ustalenie numeru PESEL pozwanego, postępowanie może podlegać zawieszeniu? Teza rozstrzygnięcia: ​”Przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. na skutek niewskazania przez powoda… Read More »

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) – wzór

W dzisiejszym artykule przykład sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (zwanym EPU) Gotowy szablon – wzór w Word możesz ściągnąć klikając na poniższy link: Sprzeciw EPU Warszawa, dnia 15 lutego  2014 r.   Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-076 Lublin Powód: Nazwa, siedziba, Adres Zastępowany przez: (jeśli powód jest reprezentowany,… Read More »

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – wzór (przykład)

W niniejszym wpisie prezentuję przykład sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym. Gotowy szablon w Word możesz ściągnąć klikając na poniższy link: SprzeciwPostepowanieUpominawcze Warszawa, dnia 15 lutego  2014 r.  Sąd ………………………………………… (adresujemy do sądu, który wydał nakaz, jeśli wydany przez referendarza to do sądu, przed którym wytoczono powództwo) ……. Wydział Cywilny ul. ………………………………………………… Kod, Miasto   Powód: Nazwa, siedziba, Adres Zastępowany przez: (jeśli powód jest reprezentowany, wpisać… Read More »

Nakaz zapłaty – sprzeciw czy zarzuty?

Opisane w poprzednich wpisach tryby postępowania przy dochodzeniu roszczeń różnią się od siebie. W związku z pojawiającymi się często pytaniami o to, jak skarżyć nakaz zapłaty, postaram się dziś wyjaśnić jakie narzędzia ma do dyspozycji pozwany. Na początek małe zestawienie przydatne dla orientacji w różnicach. Zasadniczo nakazy zapłaty są wydawane w trybie postępowania upominawczego, elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. EPU) oraz postępowania nakazowego. TRYB: Postępowanie upominawcze… Read More »

Definicje w umowach (słownik pojęć) – przykład

W bardziej złożonych umowach strony bardzo często decydują się na ustalenie pewnych pojęć używanych w umowie. Najważniejsze korzyści wynikające z tego zabiegu to uniknięcie wieloznaczności pojęć oraz przełożenie powszechnie stosowanych pojęć biznesowych na język prawniczy. W niektórych przypadkach poprzez defninicje można wprowadzić skróty, które czynią umowę bardziej przejrzystą. W razie sporu w interpretacji określonych zapisów umowy, strony w pierwszej kolejności powinny przeanalizować zapisy w słowniku pojęć. Również… Read More »

Jak dochodzić należności – postępowanie nakazowe

W przeciwieństwie do trybu postępowania upominawczego wybieranego przez sąd z urzędu w razie spełnienia przesłanek, postępowanie nakazowe jest trybem uruchamianym na wniosek powoda zgłoszony w pozwie. Podobnie jak w postępowaniu upominawczym, również w tym trybie można dochodzić roszczeń pieniężnych, ale nie tylko. W postępowaniu nakazowym można dochodzić także świadczenia rzeczy zamiennych (oznaczonych co do gatunku). Zasadniczo tryb ten jest dostępny dla powoda, jeśli jego żądania są udowodnione jednym… Read More »

Jak dochodzić należności – postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze w prawie cywilnym jest trybem przeznaczonym dla dochodzenia należności pieniężnych (ściśle, roszczeń pieniężnych). Sprawą oczywistą jest, że roszczenia te mogą wynikać z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Postępowanie upominawcze jest wdrażane z urzędu w każdym przypadku, gdy z oceny przewodniczącego wydziału istnieją ku temu przesłanki (zgodnie z art. 201 §1 KPC), nie trzeba zatem wnioskować o procedowanie w tym trybie, choć dobrą praktyką jest… Read More »

Jak dochodzić należności – elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) i postępowanie uproszczone

Procedura cywilne przewiduje wiele ścieżek egzekwowania świadczeń drogą sądową. Gdy „mleko się rozlało” i pomimo typowych działań handlowych czy windykacyjnych dłużnik nie spełnia świadczenia, należy sobie odpowiedzieć na następujące pytania: 1)      Czy umowa była zawarta w formie aktu notarialnego, a dłużnik poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 3 lub 4? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to mamy już tytuł egzekucyjny (posiadający moc… Read More »

Jak dochodzić należności – wstęp

Pierwsza myśl o egzekucji powinna pojawić się na etapie podpisywania umowy z kontrahentem. Zazwyczaj umowę podpisujemy będąc w dobrych relacjach, a najważniejszym punktem negocjacji wydaje się cena produktu czy usługi. To oczywiście ważne z punktu widzenia handlowców. Cena determinuje wysokość przychodów, a także zysk. Kolejnym punktem ważnym dla przedsiębiorców jest ustalenie warunków płatności – odroczone terminy, raty, waloryzacja. Te elementy umowy determinują płynność, a przecież… Read More »